תקנון ותנאי שימוש ב – DAVIDZON VOD

ברוכים הבאים לאתר של חברת דניאל דודזון סייל מאסטרס בע”מ (להלן: “החברה” ו/או “האתר“, בהתאמה).

השימוש באתר, רכישת המוצרים וקבלת השירותים על ידי החברה הינם בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: “התקנון” ו/או “תנאי השימוש“). המשתמש באתר (“המשתמש“) מתבקש לקרוא בעיון את כל התנאים המפורטים בתקנון שכן עצם הגלישה באתר על ידי המשתמש מהווה  הסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא.

תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים וכן לתאגידים ולגופים משפטיים אחרים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.

תנאי השימוש והתקנון אינם גורעים מהסכמים נוספים שבין המשתמש לחברה, ובלבד שנעשו בכתב. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או שירותים נוספים, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע החברה על הוראות תקנון זה.

החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד הגלישה/רכישת המוצר.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS).למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השימוש באתר ובקורסים. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובקורסים הינו באחריות המשתמש בלבד.

אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר, בתכנים המוצגים בו, בחברה ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

כל הזכויות המוקנות לחברה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת לחברה על-פי כל דין.

שימוש במידע המצוי באתר ובקורסים

השימוש בתכני האתר, לרבות בקורסים המופיעים בו, הוא למטרות לימוד, עיון ומחקר אישי (“מטרות השימוש”).המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש בתכנים אלא למטרות השימוש. החברה לא תישא בכל אחריות בגין שימוש שנעשה על ידי המשתמש בתכנים.

זכות הצפייה בתכנים וזכות הגישה לאתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. חל איסור על המשתמש להעביר את הפרטים שקיבל לצורך הגישה לאתר (שם משתמש וסיסמה) לגורם אחר כלשהו.

זכויות הקניין הרוחני, בהגדרה הרחבה של מונח זה, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית בתכני האתר, ובפרט ביצירות בו ובקורסים הן של החברה.

הגישה לאתר וזכות הצפייה בתכנים הינה בהתאם לחבילה שרכש המשתמש. כל שימוש בתכנים, לאחר סיום התקופה שהוגדרה בחבילה, הן בגרסתם המקורית והן לאחר עיבוד באם נעשה על ידי המשתמש, יהווה הפרת זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים על כל המשתמע מכך.

 

 

המשתמש אינו מורשה לעשות כל שימוש המנוגד לחוק ו/או לתנאי השימוש, ומבלי לגרוע מכלליות האמור:

אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או לשנות כל חלק שהוא מהאתר ו/או מהתכנים הדיגיטליים.

אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בתכנים, בכולם או בחלקם, אין למסור לצד שלישי כל חלק מהם ו/או להשתמש שלא בהתאם להיתר מפורש שניתן בתנאי שימוש אלה ו/או באופן שחורג מקריאה עצמית ולימוד עצמי של התוכן הדיגיטלי הרלוונטי, בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה בכתב ומראש.

אין להעביר, להשכיר, לתת רישיון משנה, להשאיל, להפיץ, להציג או לעשות שימוש בתוכן הדיגיטלי הזמין לצד שלישי.

המשתמש מאשר לחברה לעשות שימוש במסגרת המידע שמסר באתר ובפרטי ההתקשרות עמו בעת הרישום לצורך יצירת קשר עמו, לצורך שיפור השירותים ו/או המוצרים, המידע והתכנים שהחברה מציעה ו/או תציע במסגרת השירות למשתמש באופן אישי ו/או לכלל הציבור ו/או לחלק מהמשתמשים בשירות, על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים, אשר מסופקים ע”י החברה ו/או צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, העשויים לעניין אותו, לרבות חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעלי האתר, וכן פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים. החברה תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע כאמור 1) לכתובת מגוריו או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו 3) לצג הטלפון הסלולרי שלו באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון. בהתאם לא תקום למשתמש טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008 (להלן: “חוק הספאם”). אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, יוכל המשתמש להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה וזאת בהתאם לאמור בהוראות חוק הספאם.

המשתמש מביע בזאת את הסכמתו לקבלת הודעות מהחברה ו/או מי מטעמה. למען הסר ספק, המשתמש יהא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה בכל הקשור לחוק הספאם ו/או לכל חיקוק אחר הקיים ו/או אשר יהא בעתיד בהקשר זה.

פרטיות השימוש באתר:

מידע אודות המשתמש נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי שיפור וייעול המוצרים ו/או השירותים של החברה. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע ובפרטי המשתמש, בין היתר, לצורך מטרות אלה.

מובהר בזאת, כי היה והחברה תידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, או תהיה לחברה סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, כי אז תהיה רשאית המפעילה לגלות את הפרטים הללו, אף אם מדובר בפרטים הנוגעים לפרטיותו או צנעתו של המשתמש.

עוד מובהר, כי החברה תהיה רשאית לחשוף פרטים כאמור ככל שהדבר יידרש לשם מימוש זכויותיה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש. כן מובהר, כי ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין, אזי תהיה החברה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש (ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ביצועה יידרש על ידי רשות מוסמכת).

 

 

הגבלת השימוש באתר

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה החברה רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה המשתמש בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעת החברה, כי הם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון.

אבטחת מידע

החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והמידע באתר בצורה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים אשר יביאו לחשיפה של מידע שיוצג באתר, או לשיבוש ו/או הפרעות לפעילות האתר ו/או לשגיאות ו/או לתקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתיה ו/או למחשבים של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, ויעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. לפיכך, החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

הגבלת אחריות

החברה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או צד ג’ כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו.

השימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או בקורסים הינם באחריות המשתמש בלבד ויש להשתמש בהם אך ורק לצרכי השימוש, כפי הגדרתם לעיל. המשתמש מודע ומסכים לכך שהחברה אינה מתחייבת שהמשתמש יגיע לתוצאות מסוימות כתוצאה מהשימוש בתכנים המופיעים באתר ו/או בקורסים. בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים במסגרת השירות, המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותיו בשירות ו/או על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים באמצעות האתר והקורסים.

זכויות קניין רוחני

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני ( “זכויות הקניין הרוחני“) בקורסים, באתר, במידע, בתכנים הכלולים ובשירותים המוצעים, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, סטטיסטיקות, מחקרים ונתונים, סילבוסים, שייכות באופן בלעדי לחברה, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.

חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להעניק רשיון, למכור, להעביר לצד ג’ בדרך כלשהי, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר או של הקורסים, כולם או חלקם, וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, בעל פה, כתב, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר של החברה.

חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם החברה אישרה זאת, מראש ובכתב.

אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.

אחריות והדין החל

כל הפעילות באתר, לרבות הזמנת שירותים ו/או מוצרים, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהא סמכות מקומית בלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר ו/או הנובע מהאמור לעיל והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ .

שימוש בשם בדוי ו/או פרטים בדויים ו/או כוזבים לרבות התחזות לאדם אחר ו/או גוף אחר, מהווים עבירה פלילית, לכאורה. נגד המשתמשים בפרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים כספיים, תדמיתיים ואחרים העלולים להיגרם לחברה ו/או הפניית הפרטים למשטרת ישראל.

מובהר בזה כי טעות בהזנת נתונים כלשהם ע”י המשתמש ו/או כל פרטים אחרים הנדרשים לביצוע פעולה ו/או קבלת שירות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד ולחברה לא תהא כל אחריות בגינה.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו בכל מקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע תשלומים באופן כלשהו באמצעות האתר ו/או שימוש בלתי חוקי באתר.

בנוסף על כל האמור לעיל ולמען הסר ספק, המשתמש נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דבר פרסומת כמשמעה בחוק הספאם. דבר הפרסומת יכול שישלח ישירות ע”י החברה ויכול שישלח ע”י צדדים שלישיים הקשורים בקשר מסחרי עם החברה. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או פיצוי ו/או תובענה מכח חוק הספאם הן כנגד החברה והן כנגד צדדים שלישיים כאמור.

תנאי רכישה וביטול

תקופת השימוש המוענקת בגין רכישת מנוי הינה חודש קלנדרי מיום הרכישה, כאשר המנוי מתחדש אוטומטית בסיומו של כל חודש קלנדרי. למשל, אם המשתמש רכש מנוי ב-5 לחודש, המנוי יימשך עד ה-5 לחודש שאחריו, ויחודש אוטומטית לחודש נוסף בכפוף לתשלום דמי מנוי חודשיים. רכישת מנוי על ידי המשתמש מהווה הסכמה והרשאה לחברה לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בדמי המנוי החודשיים בכל חודש. היה ולא ניתן יהיה לחייב את כרטיס האשראי של המשתמש בדמי המנוי החודשיים, לא יחודש המנוי לחודש נוסף. עם ביצוע תשלום דמי המנוי החודשיים בהצלחה בתחילת כל חודש, יחודש המנוי החודשי של המשתמש.

באפשרות המשתמש לבטל את המנוי החודשי בכל עת, בשליחת הודעת ביטול לדואר אלקטרוני: info@danieldavidzon.co.il או בדואר רשום לכתובת הנחושת 10, רמת החייל. הודעת הביטול תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים ממתן ההודעה אם נשלחה לכתובת דוא”ל, או בתוך 14 ימי עסקים מיום מסירת ההודעה בדואר רשום. ככל שהביטול נעשה במהלך חודש בו יש למשתמש מנוי בתוקף, לא יוחזרו דמי המנוי החודשיים בגין אותו חודש, והמשתמש יהיה רשאי להמשיך לצפות בתכנים עד לסיומו של החודש. בסיומו של החודש הרלוונטי להודעת הביטול, לא יחויב המשתמש בדמי מינוי נוספים.

שונות

תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, וביחד עם הסכמים ספציפיים שנחתמו מול המשתמש, אם נחתמו, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר ובקורסים. שום התנהגות על-ידי החברה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או ההסכם ו/או הדין ו/או כוויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש.

החברה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי. הודעות שתשלח החברה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. החברה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה – אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.